Підручники для школи

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 108" Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника ДНЗ

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА КЗДО № 108 ДМР

за 2020  -  2021 н.р.  перед колективом та батьківською громадськістю 10.06.2021р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

 

         Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти було визначення своєрідності, унікальності періоду дошкільного дитинства, його особливої ролі в становленні особистості, створення умов для реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, розвиток творчих задатків, збереження здоров’я дошкільників, впровадження інноваційних педагогічних технологій. Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти, як цілісний процес взаємодії дорослих і дітей, носив особистісно-орієнтований характер та був спрямований  на досягнення соціально-значущих результатів – набуттю життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності.   

            Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань.  Річний план – це основний документ ,який регулює навчально-виховний процес. Він охоплює період від 01.09.31.08   Відповідно цього документа річний план включає в себе такі розділи:

 • Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік та завдання на наступний  навчальний рік.
 • Методична робота з кадрами.
 • Вивчення стану життєдіяльності дітей.
 • Організаційно-педагогічна робота.
 • Робота методичного кабінету.
 • Адміністративно-господарська діяльність.

          Дошкільний навчальний заклад № 108  знаходиться за адресою: вул. Дмитра  Кедріна, 54.

Головною турботою кожного вихователя були і залишаються охорона і зміцнення здоров’я дітей,забезпечення Необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

   Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі вивчається комплексною освітньою  програмою «Дитина в дошкільні роки»

   Мова навчання і виховання – українська.

   Режим роботи груп – 10.5 годин, чергова група 12 годин.

            Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV- 2" (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за № 406 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19", листом МОН України від 23.04.2020 № 1/9-219 "Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину", керівництвом закладу дошкільної освіти було встановлено особливий режим роботи педагогічних працівників та виконання ними своїх професійних обов’язків, скориговано плани професійного розвитку та самоосвіти,  організовано освітню діяльність за допомогою дистанційних технологій. (mon-covid19.info/dytiachi-sadky)

                     Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг в умовах карантину, дало змогу педагогам стали активними користувачами освітніх сайтів, освітніх порталів (pedrada.com.ua; http://jmil.com.ua[email protected], http://vseosvita.ua  та ін.)       

Сучасність вимагає від педагогів ще більш тісної, поглибленої взаємодії з родинами дошкільників, більш активного використання можливостей інтернет спілкування з громадськістю, пошук нових ефективних форм роботи з батьками вихованців.

 

              Контингент дітей у дошкільному навчальному закладі №108:

                                         Всього

       Групи для дітей раннього віку

    Групи для дітей дошкільного віку

         груп

    В них дітей

          груп

     В них дітей

          Груп

   В них дітей

6

125

3

48

3

77

  1р - 1,5 р

15

Молод.гр.3р.- 4р.

           25

 1,5р – 2р

13

Серед.гр.4р. – 5р.

           25

   2р – 3р

20

Старша гр.5р. – 6р.

           22

                   

В ДНЗ створені всі необхідні умови всебічного розвитку дітей. Враховуючи вікові особливості в усіх  групах створені     ігрові куточки, різні за тематикою, естетично оформлені. Ігри в цих куточках допомагають дітям поступово пристосуватися до соціального життя, навчатись спілкуватися, один з одним, підпорядковувати свої бажання до бажань інших дітей.

Для денного відпочинку в усіх групах розміщені триярусні ліжка. Дошкільний заклад забезпечений меблями  відповідно      до зросту дітей.

В приміщенні ДНЗ розташовані: медичний та методичний кабінети, музична - спортивна зала.

Матеріально – технічне оснащення та обладнання згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від  11.09.20002р.за № 509 «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в             дошкільних навчальних закладах», методичними рекомендаціями від 17.03.2006р.за № 1/9 – 153. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку в дошкільних навчальних  закладах»  та  методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 18.07.2008р. за № 1/9 -470 «Підбір і  використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

         У всіх групах зроблено  косметичні ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів.

Методична робота: Кількість педагогічних працівників: всього 11 педагогів, з повною вищою освітою – 4 педагога,базовою – 6 педагогів,не повною вищою освітою – 1 педагога.

Методична робота закладу здійснювалась відповідно до нормативно – правової документації, а саме:  «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), «Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки».

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючи семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань оздоровлення вихованців.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

Формування соціально-комунікативної компетенції вихованців реалізувалось через організацію розвивальних проблемно-практичних та проблемно-ігрових ситуацій, пов’язаних із вирішенням соціально і морально значущих питань, через особистісне та пізнавальне спілкування вихователя з дітьми на соціально-моральні теми, спільні сюжетно-рольові та сюжетно-дидактичні ігри та ігри з правилами соціального змісту.

Педагогами розроблено діалогічні ситуації з дітьми в ході ознайомлення з працею дорослих, проведено показ сюжетно-рольових ігор дітьми різних вікових груп на батьківських зборах,  підготовлено консультації для батьківського загалу «Граємось вдома разом з малюками»; розроблено критерії та показники визначення рівня сформованості соціальної компетентності дошкільників у ході сюжетно-рольової гри.

    Патріотичні почуття дітей дошкільного віку формувалися на інтересі найближчого соціального, природничого і культурного оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, країни, традицій та звичаїв свого народу). Педагогами виготовлені дидактичні посібники по ознайомленню з національними традиціями, проведені свята «Тепло єдиної родини».

Проведена педагогічним колективом робота вплинула на формування досвіду дітей взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Діти навчаються співпереживати, співчувати,  допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.

    Адміністрацією закладу протягом  року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацювали протягом навчального року педагоги.

 Також проведена підписка на періодичні видання « Вихователь-методист», «Управління дошкільним закладом», «Методична скарбівничка вихователя», «Музичний керівник», « Дошкільне виховання», «Палітра педагога».

          З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

 1. Засідання педагогічних рад:
 2.  Семінари-практикуми:
 3. Консультації для вихователів та батьків.
 4. Школа педагогічної майстерності:

 

Колективні перегляди занять з народознавства

 • «Бабусині колисанки»- молодший дошкільний вік вихователь Калачова В.Ю..
 • В ясельній .групі –заняття «Стрічки для рукавички», вихователь Назаренко І.І.
 •  В середній гр.- інтегроване заняття -гра «Чарівна зима» - Калачова І.Ю.
 • «Веселі кульки» - в ясельній групі вихователь Цвірко В.В.,Налівалкіна О.А.
 • «Цікаве зоряне небо» -вихователь  ст.гр. Чеснокова О.Г.
 • «Вчуся правильно розмовляти» - вихователь мол.гр. Гладких Т.Л.
 • « До нас прийшла лялька» - вихователь яс.гр. Варук І.І.

Протягом навчального року проводилися конкурси, в яких брали участь батьки, вихователі.

          Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів,проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково- методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

 

            П.І.Б. педагога

                                  Напрямок роботи

2,3,4

Яс.гр.

Налівалкіна О.А.,

ЛевченкоН.С.,

Варук І.І.

Чеснокова О.Г.

Сенсорний розвиток дітей раннього віку .

Підбір і використання іграшок.

1гр

Калачова І.Ю.

Формування економічної досвідченості дітей дошкільного віку.

6гр.

Гладких Т.Л.

Соціальна компетенція дошкільника

5 гр.

Назаренко І.І, Ненченко Х.З.

Формування екологічного досвідчення дітей дошкільного віку

2 гр.

Цвірко В.В,

Через дію до пізнання

Муз/кер

Шевельова І.В.

Розвиток потребово – емоційної сфери

 

 Результати роботи психологічної служби:

      Упродовж навчального року навчально – виховна діяльність проводилася у відповідності до поставленої мети, яка полягала у вдосконаленні навчально-виховного процесу відповідно до сучасних науково-технологічних досягнень для збереження і зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров’я дітей, шляхом створення оптимальних умов оздоровчого, розвиваючого та предметно – ігрового середовища у тісній

 взаємодії з сім’єю.    Виходячи з цих завдань, метою роботи психологічної служби був психологічний супровід навчально – виховного процесу та активізації діяльності всіх його учасників (дітей, батьків, вихователів) в процесі зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров’я дітей.

Безпека життєдіяльності:

Згідно Закону  України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільну оборону»,  «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,  «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «про дорожній рух»,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та інших інструктивних документів в галузі освіти  - дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Педагогічним  колективом  дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки  життєдіяльності та запобігання травматизму дітей.

        У 2020– 2021н.р. дане питання було висвітлене в консультації для вихователів, на загальних батьківських зборах, консультаціях для батьків, на батьківському всеобучі, під час проведення групових батьківських зборах в усіх вікових групах.

    З педагогічним колективом проводились практичні  заняття, тренінги з формування основ компетентності  безпечної життєдіяльності у дошкільників.

    У  дошкільному  закладі пройшли Тиждні безпеки   були проведені розважальні заходи на теми безпеки життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму (заняття, ігри, лялькові вистави,  розваги) та тренінг з евакуації дітей з приміщення за участю співробітників МЧС із спостереженням за їх роботою під час пожеже гасіння.

           Для підведення підсумків роботи з даного питання були організовані тематичні  виставки  « Формування у дітей здоров’язберігаючої компетентності», «Збережи себе сам». У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована нормативно-правова база з даного питання.  Всі працівники  закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих  документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні  за життя та здоров’я  вихованців  під час свят  та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові  інструктажі; адміністрація закладу дотримується  порядку  повідомлення та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованціми.

Якість освіти:

   Для якісної реалізації  задачі з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в вихованні естетичних, моральних так і інтелектуальних якостей було проведено тематичне вивчання «Про стан мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» (лютий 2021р. – вихователь  Калачова І.Ю.)

Стан мовленнєвої компетентності дітей      Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що у групі створено належні умови щодо організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей.

 Перевірка виявила і недоліки на підставі чого були надані рекомендації педагогу:

Уникати власного монологу на заняттях, активно розвивати діалогічне мовлення дітей, даючи дитині змогу вступати в невимушену розмову з дорослим.

Вихователю постійно добирати й оновлювати поради для батьків щодо розвитку мовлення дітей у родині.

Результативність навчально-виховного процесу: Два рази на рік проводилась діагностика рівня знань. Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку збільшився але слід налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

          Однак, необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, посилити роботу з формування у дітей художньо-естетичних навичок.

    Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.

   Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

                  Головною турботою колективу було забезпечення умов для нормального життя дітей,  охорони та зміцнення їх здоров’я. крім традиційно запропонованих заходів, що відбиваються  у річному плані.

           Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, старша медична сестра, які здійснюють  Постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

     Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей.

  Була звернута увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності , а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання  першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських  зборах, виробничих нарадах.

  Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання).

 Фізкультурно оздоровча робота проводиться на високому рівні. Про це свідчить тестування дітей старшого віку.

          Організаторська робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю,   порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого заходу.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав,  що всі вони мали науково методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально - виховного процесу.

          Звичайно, деякі моменти методичної роботи потребують удосконалення, більш детального опрацювання Але взагалі внутрішньо садова методична робота була досить ефективною, позитивно впливала на чіткість навчально-виховного процесу.

Робота з батьками:

Основну відповідальність за розвиток дитини несе сім’я, бо саме в ній закладаються найважливіші риси особистості, її ставлення до світу. Досвід дитини, набутий у сім’ї, визначає її індивідуальну поведінку, створює внутрішню конструкцію реальності, на основі якої дитина сприймає навколишній світ.

Від того, якими  є стосунки в сім’ї, залежить розвиток самосвідомості дитини, а це є центральним моментом внутрішнього психологічного світу особистості, забезпечує успішність чи не успішність соціальної, психологічної та фізичної адаптації дитини в суспільстві.  Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей, починається з самого раннього дитинства ще в родинному колі.

Дошкільний заклад є своєрідним посередником між вузьким родинним колом і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром долучитися.  Тобто дитячий садок відповідальний з процес соціального розвитку особистості, покликаний полегшити її входження у широкий світ і розвинути внутрішні сили.

  Сьогодення розглядає дитину як суб’єкт власної освіти , а батьків як безпосередніх замовників освіти власних дітей.

          Значна увага приділялась роботі над проблемою «Інтеграції родинного та суспільного виховання».  Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації. (вайбер)

          Батьки з заохоченням відгукнулися на конкурс родинних газет: «Наш малюк», приймали участь у виготовленні поробок «Такі цікаві непотрібні речі», активно допомагали у проведенні свят, розваг, лялькових виставах, у виготовленні атрибутів, костюмів для дітей.  З цікавістю ознайомлювалися з підбором інформації у батьківських куточках (вайбер), відвідували консультації у фахівців з питань виховання, розвитку дітей, особливо активні були батьки з груп раннього віку.

 В наступному навчальному році педагогічний колектив буде приділяти особливу увагу в формуванні моральної культури дошкільників в співпраці з батьками.

         

       На наступний 2021– 2022 навчальний рік педагогічний колектив

КЗО ДНЗ № 108 ДМР визначає такі задачі:

 

 1. Поглибити роботу з формування та розвитку у дітей дошкільного віку економічно та екологічно – доцільної поведінки.
 2. Продовжувати формування у дошкільників шанобливого ставлення до народних традицій, звичаїв та цінностей українського народу.
 3. Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на основі створення якісного освітнього середовища, продовжити роботу з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.           

 

 

Від імені всього колективу закладу і особисто від себе виношу подяку всім працівникам закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 108 Дніпровської міської ради, батькам вихованців, які небайдужі до життя закладу та завжди приймають  активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість  реалізації наших ідей.

 

 

Звіт використання батьківських коштік в графах  "Фінансова діяльність"  та  "Сторінка для батьків",  

 

 

        

ДЯКУЄМО   ВСІМ    БАТЬКАМ  ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ, ТВОРЧИЙ  ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ НАШІХ ДІТЕЙ ТА ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.